Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

Centigo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centigo B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Twentepoort Oost 55 a, 7609 RG te Almelo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60721464.

Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Centigo een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Partijen: Centigo en de Opdrachtgever gezamenlijk.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Centigo zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten. 

Diensten/Dienstverlening: de dienstverlening waartoe Centigo zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder, maar niet uitsluitend en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, boekhoudkundige en administratieve dienstverlening, alsook adviesverlening daaromtrent.

Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Centigo tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien met de Opdrachtgever eenmaal onder de onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, wordt de Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later gesloten Overeenkomsten.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Centigo tot het aangaan van een Overeenkomst (waaronder de door hem ter ondertekening aangeboden opdrachtovereenkomsten mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval is aangegeven dat het aanbod voor een bepaalde tijd geldig is. Centigo kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Centigo, binden hem niet.
 3. Een Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Centigo, op de eventueel door Centigo aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Opdrachtovereenkomsten dienen door de Opdrachtgever ondertekend te worden geretourneerd. Indien het belang van Opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke uitvoering door Centigo vereist, dan wel indien de Opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke uitvoering heeft verzocht, wordt de Overeenkomst tevens geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Centigo geheel of gedeeltelijk feitelijk tot uitvoering is overgegaan.

 

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij steeds alle informatie – waaronder eventuele documentatie en bescheiden, zoals facturen en andere administratieve stukken mede begrepen – die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Centigo voorgeschreven wijze, aan Centigo verstrekt. In het bijzonder dient de Opdrachtgever kopieën van alle relevante correspondentie met de Belastingdienst zo spoedig mogelijk aan Centigo te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Centigo verstrekte informatie. 
 2. De Opdrachtgever dient Centigo steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever dient alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de Diensten door Centigo frustreren of onmogelijk maken.
 3. De Opdrachtgever verleent Centigo reeds bij voorbaat alle bevoegdheden en autorisaties welke nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst, waaronder in een voorkomend geval mede begrepen toegang tot DigiD van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5. | SAMENWERKING MET DERDEN

 1. Centigo zal bij de uitvoering van de Diensten slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak of wenselijkheid daarvan in overleg met de Opdrachtgever is vastgesteld.
 2. Centigo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden, waaronder de in het vorige lid bedoelde derden mede begrepen.

 

ARTIKEL 6. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en/of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze eindigt door volbrenging van de Dienstverlening.
 2. Een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 3. Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst of de toepasselijke opzegtermijn niet respecteert, is Centigo gerechtigd vergoeding te vorderen van winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de vergoeding waarop Centigo tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. 

 

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN 

 1. Termijnen waarbinnen de Diensten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit dwingend voortvloeit uit de aard en/of strekking van de verbintenis dan wel uitdrukkelijk en Schriftelijk met zoveel woorden tussen Partijen overeengekomen is.
 2. In geval van een niet-fatale termijn treedt het verzuim van Centigo niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Centigo Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Centigo na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Eventueel verzuim van Centigo biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

 

ARTIKEL 8. | WET- EN REGELGEVING

 1. De Opdrachtgever verleent telkens en volledig zijn medewerking aan de verplichtingen die voor Centigo voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. De Opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat Centigo – onder meer, doch niet uitsluitend:

a) op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van de Diensten bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

b) op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

c) krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) de Opdrachtgever te doen.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Centigo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Centigo geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen waaronder mede begrepen, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging en storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.
 2.  Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte dat door overmacht is getroffen, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Centigo bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk in rekening te brengen als ware sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Centigo is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Centigo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Centigo in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Centigo gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Voorts is Centigo gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Centigo op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend, is de Opdrachtgever verplicht de schade die Centigo dientengevolge lijdt, te vergoeden. 
 6. Indien Centigo de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, MEERWERK EN BETALINGEN

 1. Partijen komen, behoudens het bepaalde in lid 2 en 3, uitdrukkelijk het door de Opdrachtgever verschuldigde uurtarief, de maandelijks terugkerende vaste pakketprijs en eventuele eenmalige inrichtingskosten overeen. Alle door Centigo vermelde en door de Opdrachtgever aan Centigo verschuldigde bedragen zijn exclusief aan de Opdrachtgever in rekening te brengen btw.
 2. Indien Partijen in afwijking van het bepaalde in het vorige lid het uurtarief niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, worden de Diensten verleend tegen het op dat moment gebruikelijke door Centigo gehanteerde uurtarief.
 3. Centigo behoudt zich het recht voor om extra werk te verrichten indien dit werk voor een goede uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Dit extra werk wordt in een voorkomend geval aan de Opdrachtgever in rekening gebracht volgens de gebruikelijke daarvoor door Centigo gehanteerde tarieven, tenzij Partijen deze tarieven uitdrukkelijk zijn overeengekomen, in welk geval die tarieven van toepassing zijn. 
 4. Centigo is gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren volgens het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumentenprijsindexcijfer van het CBS over het voorafgaande jaar.
 5. De administratie van Centigo is bepalend voor de vaststelling van de gewerkte uren, behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.
 6. In geval van een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, geschiedt betaling maandelijks.
 7. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Centigo aangewezen wijze en binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
 8. In geval van betaling aan Centigo middels automatische incasso is overeengekomen, verstrekt de Opdrachtgever Centigo een machtiging om de verschuldigde bedragen automatisch van de bankrekening van de Opdrachtgever af te schrijven. Indien de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de door Centigo op de betreffende factuur vermelde termijn.
 9. Betaling dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 10. Centigo is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail beschikbaar te stellen.
 11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 12. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID, KLACHTEN EN VRIJWARING

 1. Centigo verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de betreffende verbintenis dwingend een resultaatverplichting voortvloeit, verbindt Centigo zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, hetgeen in elk geval aan de orde is bij adviesverlening. Centigo kan in het kader van een inspanningsverbintenis nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst voor ogen stonden en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Centigo is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of bescheiden. Voorts is Centigo nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet in voldoende mate nakomen door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen). Meerwerk als gevolg van een aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheid, geschiedt op kosten van de Opdrachtgever.
 3. Centigo is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade als gevolg van (administratieve of boekhoudkundige) fouten in de administratie of boekhouding van de Opdrachtgever, welke fouten niet door Centigo zijn gemaakt of om andere reden niet aan Centigo kunnen worden toegerekend, bijvoorbeeld omdat het een fout betreft die door de Opdrachtgever zelf of een derde is gemaakt vóórdat Centigo de administratie c.q. boekhouding voor de Opdrachtgever ging verzorgen. Dergelijke fouten zijn ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en de Dienstverlening in de administratie c.q. boekhouding van de Opdrachtgever terug te vinden omdat gegevens uit voorgaande boekjaren doorwerken in opvolgende boekjaren. Ter zake aanvaardt Centigo geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Uitsluitend de Opdrachtgever kan rechten aan de Overeenkomst en de Dienstverlening ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Centigo van alle aanspraken van derden ter zake.
 5. Centigo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Centigo is jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Centigo in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan, een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Vorenstaande geldt behoudens de in de volgende leden omschreven nadere beperkingen.
 6. Centigo is verplicht om tekortkomingen als bedoeld in het vorige lid op zo kort mogelijke termijn kosteloos te herstellen, indien en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan die in rekening zijn gebracht voor de betreffende Diensten. Indien de kosten wel hoger uitvallen, is Centigo slechts verplicht tot herstel indien de Opdrachtgever zich voorafgaand Schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
 7. De eventuele aansprakelijkheid van Centigo ter zake een aan hem toerekenbare tekortkoming in het doen van fiscale aangiftes bij de Belastingdienst, vervalt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, 60 maanden (5 jaar) nadat de betreffende fiscale aangifte van het desbetreffende boekjaar is ingediend, te vermeerderen met de eventuele termijn waarvoor uitstel is verleend. De eventuele aansprakelijkheid van Centigo ter zake een aan hem toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van overige Dienstverlening vervalt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, 12 maanden nadat de betreffende Dienst is afgerond.
 8. Elke aansprakelijkheid van Centigo vervalt indien:
 9. -de Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Centigo niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn;
 10. de Opdrachtgever Centigo niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen, en;
 11. verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met de tekortkoming van Centigo hebben plaatsgevonden zonder dat de Opdrachtgever Centigo daarbij betrokken heeft.
 12. De Opdrachtgever dient de in de vorige leden bedoelde tekortkomingen van Centigo te melden binnen een maand nadat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is geraakt, althans redelijkerwijs op de hoogte had moeten geraken, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Centigo vervalt. Aansprakelijkheid van Centigo is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover onder de gegeven omstandigheden daadwerkelijk uitkering plaatsvindt op basis van de door Centigo afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 13. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Centigo te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 14. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan.
 15. De Opdrachtgever vrijwaart Centigo van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Centigo toerekenbaar is. Indien Centigo uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Centigo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Centigo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Centigo en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 13. | VERTROUWELIJKHEID

Centigo verplicht zich om alle gegevens en bescheiden betreffende de Opdrachtgever die betrekking hebben op de Dienstverlening, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen.

 

ARTIKEL 14. | BEWAARPLICHT EN RETENTIERECHT

 1. Nakoming van de wettelijke bewaarplicht met betrekking tot de administratie en boekhouding van de Opdrachtgever is de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Op Centigo rust geen enkele bewaarplicht, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat zulks van de Dienstverlening van Centigo deel uitmaakt.
 2. Centigo is niet eerder verplicht relevante gegevens en bescheiden betreffende de Opdrachtgever aan hem of een door hem aangewezen derde over te dragen dan nadat de Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Centigo.

 

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot de van Centigo afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst, uitsluitend eigendom van Centigo, één en ander ongeacht het eventuele aandeel van de Opdrachtgever zelf of door hem ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend aan Centigo voorbehouden.

 

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Centigo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Overijssel wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Centigo een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.
Chat openen
💬 Kunnen we je helpen?
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?