Gedragscode

De doelstelling van de gedragscode is om algemeen aanvaard gedrag binnen Centigo te definiëren. Ze biedt alle medewerkers die op opdrachten van Centigo werken houvast en geeft richting aan onze dagelijkse activiteiten. Hiermee willen wij het vertrouwen in onze organisatie blijven waarmaken.

Wij verlenen professionele dienstverlening door ons aan de volgende richtlijnen te houden:
– Wij verlenen professionele diensten in overeenstemming met de algemene beroepseisen (ethische normen) van Centigo en de betreffende technische professionele normen.
– Wij bieden alleen die diensten aan die binnen ons competentiebereik vallen en streven ernaar om niet minder te leveren dan hetgeen wij hebben toegezegd.
– Wij concurreren marktconform en zijn betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.
– Wij voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.
– Wij respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, gebruiken wij geen vertrouwelijke informatie voor persoonlijke doeleinden, ten gunste van Centigo of ten gunste van derden. Wij maken vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens alleen openbaar indien dit nodig is en wanneer wij hiervoor de desbetreffende goedkeuring hebben verkregen en/of wij hiertoe verplicht zijn vanwege juridische, wettelijke of professionele vereisten.
– Wij willen belangenverstrengelingen voorkomen. Indien er sprake is van potentiële belangenverstrengelingen en wij ervan overtuigd zijn dat de belangen van de respectievelijke partijen op een juiste wijze kunnen worden beschermd door middel van implementatie van geëigende procedures, zullen wij deze procedures implementeren.
– Wij koesteren onze onafhankelijkheid. Wij beschermen het vertrouwen van onze cliënten en andere belanghebbenden door ons te houden aan wettelijke en professionele normen die zijn opgesteld om ons in staat te stellen zo objectief mogelijk te werken. Hierbij willen wij ervoor zorgen dat onze onafhankelijkheid niet in het geding komt of lijkt te komen. Wij reageren actief op situaties en omstandigheden die onze objectiviteit in gevaar brengen en lijken te brengen.
– Wanneer wij geconfronteerd worden met moeilijke kwesties of kwesties waarbij Centigo een risico loopt, raadplegen wij de daartoe bevoegde persoon binnen Centigo voordat we tot actie overgaan. Wij volgen de vereisten raadpleging (zoals consultatie/verschillen van inzicht) die voor ons van toepassing zijn.
– Het is voor ons onacceptabel om steekpenningen te aanvaarden of te betalen.

Wij willen iedereen stimuleren om twijfels over naleving van de gedragscode te melden en te uiten op een oprechte, redelijke, eerlijke en respectvolle manier. Centigo wil individuele personen beschermen tegen represailles.

Leidinggevenden in de lijn zijn verantwoordelijk voor de behandeling van probleem die onder de aandacht worden gebracht. Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen en in het uiterste geval ontslag.
Dit geldt tevens voor iedereen die overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren. Genoemde meldingen dienen te geschieden aan de compliance officer respectievelijk de vervangende compliance officer.

Deze gedragscode is mede tot stand gekomen op basis van de beroepseisen die gelden bij Centigo.

Chat openen
💬 Kunnen we je helpen?
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?